Últim Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany abans de les eleccions municipals
17, de maig 2019 13:23

Durant l’últim Ple d’aquest mandat, ja que el proper 26 de maig tindran lloc les eleccions municipals, ha quedat aprovat per unanimitat el dictamen d’aprovació de les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de menjador escolar i alhora els ajuts econòmics individuals de desplaçament d’alumnes de la comarca. D’aquesta manera, l’Àrea de Benestar Social del Pla de l’estany detectarà els casos i facilitarà a les famílies amb necessitats econòmiques l’ajuda necessària.

També s’ha aprovat per unanimitat la Ratificació del Decret de Presidència 2019PRES000066, relatiu a l’addenda al Conveni de delegació per a la presentació del servei de jardineria, manteniment de zones verdes i neteja de vials públics amb l’ajuntament d’Esponellà. En caràcter d’urgència s’ha aprovat per unanimitat el Conveni d’encàrrec de gestió del servei de neteja als espais públics del municipi de Banyoles per part de l’Ajuntament de Banyoles al Centre el Puig. Els dos punts fan referència a que el Centre El Puig s’encarregui de gestionar tots aquests serveis.

Cal destacar l’aprovació del dictamen de modificació de crèdit amb càrrec a romanents d’inversions financerament sostenibles. Que aportarà una inversió al Consell Comarcal de 190.00€ de més i que serviran per millorar diverses instal·lacions del Centre El Puig i del Consell Comarcal. Una part anirà destinada a la millora de programes informàtics, una altre a la compra d’un vehicle adaptat per als Serveis Socials i un vehicle de recollida de residu verd per al Centre El Puig, entre d’altres.

Finalment també s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups PDeCat i ERC-AM (17) i amb el vot en contra del Conseller del grup CUP-PA (1) el dictamen de modificació de l’Acord d’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de gestió, explotació i manteniment dels sistemes de sanejament. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va fer unes esmenes en aquest acord i en conseqüència s’ha de modificar el conveni.

Per tancar l’acte, El President i el Conseller de Medi ambient han dedicat unes paraules a valorar positivament el mandat i desitjar sort a tots els Consellers a les futures eleccions.