08, de setembre 2016 13:33
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat establir els preus públics per al servei de recollida de gossos abandonats i perduts gestionat des de la gossera comarcal.

D’aquesta manera, s’estableix, per exemple, que la identificació, col·locació del microxip i la donada d’alta al registre general d’animals de companyia tindrà un preu de 35 euros. La desparasitació, per la seva banda, tindrà un preu públic de 25 euros mentre que l’adopció s’ha fixat en 180 euros. També s’ha establert en 200 euros el preu de la cessió –si el gos reuneix totes les condicions com ara els xips i les vacunes- mentre que la cessió, en cas que el gos no reuneixi totes les condicions- s’ha fixat en 380 euros.

La recollida d’animals domèstics abandonats i perduts a la via pública és un servei que ofereix el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per delegació dels ajuntaments de la comarca. La prestació del servei es regula per la normativa de protecció dels animals i per la instrucció d’ús del servei comarcal de recollida i manteniment de gossos abandonats i perduts.

Actualment, l’execució d’aquest servei es fa per conveni amb l’Associació de Protecció i Defensa dels animals de la comarcal del Pla de l’Estany (APAPE). Aquest conveni estableix les obligacions del gestor del servei que s’encarrega de la recollida dels gossos perduts o abandonats a la comarca, es fa càrrec de la gestió del centre de recollida comarcal situat a Puigpalter, té cura dels gossos, i es fa càrrec del cost de recollida, de l’atenció veterinària i del manteniment de les instal•lacions, entre altres tasques.

Com a contraprestació i per l’execució d’aquests serveis, el gestor del servei percebrà dels usuaris un import d’acord amb els preus públics que acaba d’aprovar el Consell Comarcal, per raó dels serveis que se’ls ha prestat.

RELACIÓ DE PREUS PÚBLICS ESTABLERTS

1- Identificació: col·locació de microxip i donada d’alta al registre general d’animals de companyia (35 euros)

2- Desparasitació (25 euros)

3- Assistència veterinària: que inclou cures, vacunacions, intervencions quirúrgiques, tractaments, etc. (Segons tarifes veterinàries vigents, presentant la corresponent factura)

4- Adopció (180 euros)

5- Cessió, si el gos reuneix totes les condicions (xips, vacunes, estat de salut, etc). (200 euros)

6- Cessió, en cas que el gos no reuneixi totes les condicions (380 euros)

7- Recuperació per primera vegada (20 euros)

8- Recuperació per segona vegada (30 euros)

9- Recuperació per tercera vegada i següents (50 euros)

10- Manutenció a partir del setè dia de la seva recollida (inclou alimentació i part proporcional de les despeses de les instal·lacions) 5 euros/dia