Informació general

Secretari general: José Ignacio Araujo Gómez

Adreça: Carrer Catalunya, 48

Població: Banyoles

Codi Postal: 17820

Telèfon: 972573550

Fax: 972575012

Adreça electrònica: secretaria@plaestany.cat

Horari: de 8 a 15 h

 

L'àrea de Secretaria s'ocupa de portar a terme les qüestions de caràcter administratiu i  jurídic i fa de nexe entre les diferents àrees del consell comarcal i els càrrecs polítics que hi intervenen. Les principals tasques en les quals treballa són:
 

 • Registre d'entrada i sortida de documents
  • Registre que conté les referències exactes dels documents que es remeten i es reben al Consell Comarcal del Pla de l'Estany, des de les diferents àrees i departaments
 • Arxiu general
 • Lectura dels diaris oficials i control de les convocatòries i normatives que afecten les competències del consell comarcal, es transmet la informació a les àrees a les quals corresponen i també als ajuntaments de la comarca
 • Atenció al públic, fotocòpies i compulses de documents
 • Elaboració de propostes i dictàmens que s'han de sotmetre a l'aprovació del ple
 • Decrets de Presidència i de Gerència
 • Plecs de clàusules administratives particulars d'obres , serveis i subministraments
 • Elaboració de contractes administratius, d'obres, serveis i subministraments
 • Assessorament als ajuntaments de la comarca
 • Seguiment dels expedients d'activitats classificades i de llicències ambientals
 • Seguiment dels expedients sancionadors
 • Lloguer de mobiliari per a actes públics