hivernacle

Ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

 

Objecte:

Ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia, d'acord amb les bases reguladores que aprova el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència,

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica que compleixin els requisits i obligacions que estableixen els articles 6 i 8 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts.

Actuacions subvencionables

es actuacions i les inversions subvencionables són les que compleixen els criteris comuns d'elegibilitat que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 7, i les regulacions específiques dels articles 9 i 10 del Reial decret 948/2021. Totes han de ser realitzades amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat a l'1 d'abril del 2024.

Seran d'aplicació per aquest ajut les definicions de l'article 3 del Reial decret 948/2021.

Període de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Aquestes sol·licituds s'han de presentar en la forma que estableix l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.

Intensitat màxima i quantia de la subvenció

- La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és d'un 50% del cost elegible, excepte pels titulars d'explotacions que defineix l'article 8.2 del Reial decret 948/2021, que tenen una intensitat màxima del 25% del cost elegible. Aquest límit s'incrementa en 20 punts percentuals en els casos següents:

I Inversions col·lectives.

II Beneficiaris consorcis o altres formes de col·laboració publicoprivada, sempre que les actuacions es destinin a un ús comú i redundin en benefici d'explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de pimes, els titulars de les quals hauran hagut de donar el seu consentiment per tal que aquestes entitats sol·licitin l'ajut.

III Beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors o agricultores.

Aquest suplement addicional no és acumulable entre les condicions anteriors.

- Aquests ajuts se sotmeten als requisits i límits que estableixen el capítol I i l'article 14 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

- La quantia màxim de la subvenció és la que estableix l'article 11.3 del Reial decret 948/2021 per a cada tipus d'actuació i es concedeix d'acord amb la inversió realitzada. En tot cas, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, de 25 de juny de 2014, no es pot concedir en cap cas un ajut superior a 500.000 euros per empresa i projecte d'inversió.

.

Per a més informació aquí

RESOLUCIÓ ACC/1171/2022, de 19 d'abril