Actuació del CCPE en matèria d'abocaments industrials

Actuació del Consell Comarcal en la Inspecció i el Control dels Abocaments Industrials a la xarxa de sanejament

Les càrregues d’ entrada a l’ EDAR del Terri estan, com el cabal, fortament influïdes per l’ activitat industrial.

Al mes d’abril de 1999, el Consell Comarcal passa a ser Administració Actuant en el sistema de sanejament amb recepció a les EDAR de Terri i de Serinyà. El novembre de 2000, es publica al BOP una actualització de l’Ordenança sobre l’ús del sistema de sanejament Comarcal.

Al 1999 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany inicia la seva tasca d’inspecció i control d’empreses connectades a la xarxa de sanejament, amb l’objectiu de reduir la càrrega contaminant aportada a les EDAR.

Des d’aleshores, el nostre Consell Comarcal realitza el control d’abocaments industrials, que s’estructura en dos nivells d’actuació:
- les inspeccions a les empreses
- el seguiment i control de la xarxa de col.lectors

En el període 1999-2005, des que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany s’ha fet càrrec del control i gestió del sistema de sanejament, s’ ha aconseguit reduir la càrrega aportada per les indústries a l’aigua que cal tractar a les depuradores de la comarca.

Això ha estat possible gràcies a una intensa tasca de control d’ abocaments que ha inclòs l’ assessoria a les empreses, la promoció de la implantació de tractaments propis (que s’ han generalitzat a totes les empreses amb més incidència) i l’ establiment d’ un programa de vigilància i inspecció que ha comportat l’ imposició de sancions quan ha estat necessari.

També es realitza de manera habitual un seguiment a la xarxa de col.lectors amb l’objectiu de detectar possibles abocaments.

EDAR del Terri

Breu descripció:
La depuradora del Terri és una EDAR urbana, que vol dir Estació Depuradora d' Aigües Residuals urbanes. La gestiona el Consell Comarcal del Pla de l' Estany, que és l' Administració responsable de controlar el seu bon funcionament i d' assegurar que la qualitat de l' aigua que s' aboca al riu Terri sigui la correcta.
En aquesta EDAR tractem l' aigua residual dels municipis de Banyoles, Porqueres, Camós i Cornellà del Terri. Un cop depurada la aboquem al riu Terri.

En la EDAR del Terri, es tracten aigües residuals d' origen domèstic i també les produïdes per algunes indústries de la comarca. Per poder acceptar aigües residuals d' origen industrial en una EDAR cal que aquestes tinguin unes característiques similars a les aigües generades per l' activitat domèstica, per això s'obliga a les indústries a disposar de sistemes de depuració propis per a tractar les seves aigües residuals abans d'abocar-les a la xarxa de sanejament .

Per què serveix una depuradora?
El procés realitzat en una depuradora consisteix bàsicament en tractar les aigües residuals que hi arriben a través de la xarxa de clavegueres i de col.lectors, i netejar-les per poder abocar-les netes al riu o al mar.
Amb aquest tractament es provoquen les mínimes alteracions possibles en els sistemes naturals, evitant la seva contaminació.

Una depuradora és una instal.lació que està dissenyada i gestionada amb l' objectiu de protegir i preservar el medi ambient.

La destinació de l'aigua residual depurada
El riu Terri L'aigua d'abastament per a una població s'acostuma a captar de pous o de rius. Les aigües residuals que genera aquesta població són tractades a la depuradora i després s'aboquen un altre cop al medi, a un tram de riu proper a la depuradora.
Molts dels rius del nostre país baixen secs perquè els hem captat aigua prèviament, riu amunt, per a consum humà, industrial o agrícola, però és imprescindible, i de sentit comú, que els cursos fluvials portin aigua.

L' aigua tractada per la nostra depuradora és enviada ben neta al riu Terri. Això permet que el riu mantingui un cabal d' aigua suficient per a sostenir el seu sistema ecològic.

Dades de disseny
* Tipus de procés: Fisico-químic i biològic
* Procedència de l' aigua a tractar: Banyoles, Porqueres, Cornellà del Terri i Camós
* Població servida: 18.650 habitants/equivalents
* Cabal: 14.000 m3/dia
* Punt d' abocament de les aigües tractades: EDAR TerriRendiments de depuració
* 98 % d' eliminació de DBO
* 96 % d' eliminació de DQO
* 96 % d' eliminació de Sòlids en Suspensió
* 10.500 m3/dia tractats


7 coses que cal saber
1. Les EDAR són instal·lacions que depuren les aigües residuals procedents del nostre poble o ciutat. Mai no capten l'aigua del riu!
2. L'aigua residual prové de tres fonts bàsiques: de les nostres llars (aigua residual domèstica), de les nostres indústries (aigua residual industrial) i de la pluja.
3. Les depuradores biològiques simulen el procés d'autodepuració del riu i es basen en l'activitat dels microorganismes per netejar l'aigua residual.
4. L'aigua depurada es retorna als cursos fluvials o al mar.
5. L'aigua depurada no és apta per al consum humà; per poder-la utilitzar, cal potabilitzar-la.
6. L' aigua depurada, si es sotmet a un procés final anomenat tractament terciari, es pot utilitzar en rec agrícola.
7. La depuració de l' aigua residual té un cost important, que paguem tots els ciutadans amb els nostres impostos, si reduïm el consum d' aigua en les nostres llars i en les nostres indústries, estalviarem també diners, que es podran utilitzar per altres finalitats (carreteres, escoles, hospitals, etc.) i col.laborarem en preservar un recurs escàs.

EDAR de Serinyà

Breu descripció:
L' Estació Depuradora d' aigües Residuals de Serinyà va ésser inaugurada al juliol de 1998 i tracta les aigües residuals produïdes en aquest municipi.
Està situada al paratge anomenat "La Gorga dels Gossos", al costat de la riera del Serinyadell.

Dades tècniques
* Cabal mitjà diari: 220 m3/dia
* Població Servida: 1.100 habitants
* Població Equivalent: 880 habitants
* DBO aigua bruta: 240 mg/l
* DBO aigua tractada: 25 mg/l
* Sòlids suspesos Aigua bruta: 280 mg/l
* Sòlids Suspesos Aigua tractada: 35 mg/l

Esquema de tractament
- Estació de bombament
- Desbast
- Decantació Primària
- Tractament biològic:
- Fangs activats de doble etapa
- Decantació Secundària
- Tractament dels fangs per digestió aeròbia

Les aigües residuals produïdes al municipi són recollides per dos col.lectors i arriben a l'EDAR per gravetat.

Procés de depuració
Abans d' entrar a l'EDAR, les aigües residuals brutes passen per un pou de registre; d'aquí van a un pou de gruixuts on queden retinguts els sòlids i objectes de gran mida com grava, pedres o fustes.

Seguidament l' aigua passa a la cambra de bombament, que mitjançant dues bombes submergides, controlades per sondes de nivell, eleven l'aigua fins a una reixa mòbil que n'elimina part dels sòlids. Els residus retinguts per aquesta reixa van a un contenidor.

La depuradora és de tipus compacte, constituïda per una sèrie de cambres o cel·les a través de les quals hi circula l'aigua a tractar. En cada cel·la s' hi realitza un pas del procés.

La primera fase del procés de depuració comença amb una aireació de l'aigua bruta, per tal de tenir una primera eliminació de matèria orgànica.

Tot seguit l'aigua passa a la cel.la de decantació primària , on hi ha una eliminació de part dels sòlids que contenia l'aigua en suspensió. Aquí es generen els fangs primaris.

A la sortida del decantador primari, l'aigua passa al reactor biològic on hi ha una aportació d' oxigen a través del sistema d'aireació. En aquesta etapa es realitza l'eliminació de la matèria biodegradable que encara hi havia present en l'aigua, a través d'un procés que comporta l' activitat de certs tipus de microorganismes. (veure document sobre el procés de depuració)

De la bassa d'aireació, l'aigua que conté el fang biològic passa a la decantació secundària, on hi ha la separació entre els fangs secundaris l'aigua clarificada, que sobreix, surt de la planta i és abocada al Serinyadell, ja depurada.

Tractament d'olors
La depuradora de Serinyà està construïda a l'interior d'un edifici totalment tancat, el qual és equipat amb un sistema d'eliminació i tractament d'olors. Aquest sistema consisteix en un mecanisme d'extracció i filtrat de l'aire, que passa a través d'un filtre biològic d' escorça. Així s'eliminen pràcticament totes les olors característiques d' aquest tipus de tractament.