Servei Ocupacional d'Inserció

És un servei d'atenció diürna dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral que, tot i tenir aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar al Centre Especial de Treball (CET) ni al mercat ordinari per manca de formació i habilitats laborals.

Els usuaris d'aquest servei no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, però treballen les habilitats d'autonomia personal i social intercalades amb habilitats laborals, per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral. 

Aquest és un servei intermedi entre el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Centre Especial de Treball (CET).

 Requisits per accedir al servei:

  • Disposar d'un certificat de discapacitat del 33% o més, emès pel CAD.
  • Tenir 16 anys o més.
  • Disposar de l'Orientació de Servei emesa per l'Equip de Valoració i Orientació (EVO) del CAD.
  • Tenir tramitada la Llei de la Dependència.