Transport escolar al Pla de l'Estany

A través de l'establiment d'un conveni amb el departament d'Ensenyament, el Consell Comarcal té delegada la competència per a l'organtizació del transport escolar per als alumnes de la nostra comarca que segueixen l'ensenyament obligatori tant de primària com de secundària. El Consell Comarcal s'ocupa que tots els alumnes que hi tinguin dret i ho hagin de menester puguin desplaçar-se per seguir els estudis obligatoris.
 

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2021-2022
 

Destinataris

 • Per a l’alumnat que, el curs 2021-2022, s’escolaritza a P3 en un centre educatiu del Pla de l’Estany determinat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Per a l’alumnat que, el curs 2021-2022, s’escolaritza a 1r d’ESO en un centre educatiu del Pla de l’Estany determinat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Per a tot l’alumnat de segon cicle d’educció infantil o primària resident als municipis de Cornellà del Terri i Vilademuls que vulgui fer ús del servei de transport escolar.
 • Per a aquell alumnat que estigui cursant l’educació obligatòria i, el proper curs escolar, es matriculi en un centre d’ensenyament de la comarca.

 • Per a l’alumnat que, el curs 2021-2022, cursi l’educació secundària postobligatòria (batxillerat) o un cicle formatiu i vulgui fer ús del servei de transport escolar

 

Lloc i presentació de les sol·licituds

L’imprès de sol·licitud es pot presentar en dues modalitats:

 • Telemàtica (preferiblement), mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seu-electronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.
 • Presencial, al centre d’ensenyament de l’alumne/a o a la seu del Consell Comarcal (c. Catalunya, 48, de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h.

En aquest cas, cal demanar cita prèvia al Consell Comarcal, per acordar dia i hora de presentació de la sol·licitud, mitjançant l’enllaç web següent: https://citaprevia.plaestany.cat/

 

Per fer el tràmit presencial, cal tenir present que:

 • És obligatori l’ús de mascareta.
 • Només es permet l’accés d’una sola persona (el/la sol·licitant) a l’espai condicionat per a l’atenció al públic, i el dia i hora prèviament concertats.
 • Cal portar l’imprès de la sol·licitud degudament omplert i signat per la persona/es corresponents, així com tota la documentació annexa necessària per tramitar-la.

Període general de presentació

S’estableixen els períodes generals de presentació següents, segons els casos que es detallen tot seguit:

 • Per a l’alumnat que el curs 2021-2022 es matriculi en un centre educatiu del Pla de l’Estany: A partir del moment en què hagi formalitzat la matrícula en el centre educatiu corresponent.
 • Per a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil o primària resident als municipis de Cornellà del Terri i Vilademuls que ja estigui escolaritzat a l’escola Vall del Terri o de Sant Esteve de Guialbes, respectivament: A partir de l’1 de juny de 2021.

 • Per a l’alumnat d’educació secundària postobligatòria o de cicle formatiu: A partir de l’1 de juliol de 2021. (En aquest cas, el tràmit de presentació de la sol·licitud només es pot fer, de manera presencial o telemàtica, al Registre d’Entrada del Consell Comarcal.)

Sol·licituds

Per poder sol·licitar el servei, cal descarregar-se el model de sol·licitud normalitzat que correspongui segons l’etapa educativa de l’alumne/a i que es troba en el següent apartat (titulat «Documentació») d’aquesta mateixa pàgina web.

En cada sol·licitud, cal omplir totes les dades personals de l’alumne/a, el centre educatiu i el curs, així com la parada i la línia de transport sol·licitades. També l’apartat d’autorització conforme l’alumne/a es pot quedar sol a la parada de transport escolar, si és el cas.

 

Documentació

Tot seguit, podeu descarregar-vos els documents corresponents per poder tramitar la vostra sol·licitud de transport per al curs 2021-2022.

Sol·licituds del servei de transport escolar:

 • Per a l’alumnat d’educació infantil i primària, resident als municipis de Camós, Crespià i Palol de Revardit: Imprès de sol·licitud
 • Per a l’alumnat d’educació infantil i primària, resident als municipis de Cornellà del Terri i Vilademuls: Imprès de sol·licitud. En aquest cas, a més, juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar una còpia de la primera pàgina de la llibreta en la qual consti el número de compte on s’ha de fer el recàrrec o bé una còpia d’un rebut bancari en què consti aquesta informació.
 • Per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria resident a qualsevol municipi del Pla de l’Estany, excepte Banyoles: Imprès de sol·licitud
 • Per a l’alumnat d’educació secundària postobligatòria. Imprès de sol·licitud

Amb la col·laboració de: