Menjadors Gratuïts

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER AL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR GRATUÏT CURS 2024-2025

Destinataris

Per a l’alumnat que, aquest curs 2024-2025, està matriculat en un centre educatiu del Pla de l’Estany amb servei de menjador, està cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria (ESO) i, a més, està obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència perquè en el municipi on resideix no hi ha un centre escolar que imparteixi el nivell educatiu corresponent.

Lloc i presentació de les sol·licituds

L’imprès de sol·licitud es pot presentar en dues modalitats:

  • Telemàtica (preferiblement), mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seu-electronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.
  • Presencial, a la seu del Consell Comarcal (c. Catalunya, 48, de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h.  

En aquest cas, cal demanar cita prèvia al Consell Comarcal, per acordar dia i hora de presentació de la sol·licitud, mitjançant l’enllaç web següent: https://citaprevia.plaestany.cat/
Per fer el tràmit presencial, cal tenir present que:

  • Només es permet l’accés d’una sola persona (el/la sol·licitant) a l’espai condicionat per a l’atenció al públic, i el dia i hora prèviament concertats.
  • Cal portar l’imprès de la sol·licitud degudament omplert i signat per la persona/es corresponents, així com tota la documentació annexa necessària per tramitar-la.

Període general de presentació

  • Per a l’alumnat que aquest curs 2024-2025 es matriculi en un centre educatiu del Pla de l’Estany: A partir del moment en què hagi formalitzat la matrícula en el centre educatiu corresponent.
  • Per a l’alumnat que ja estigui escolaritzat en un centre educatiu del Pla de l’Estany: A partir de l’1 de juny de 2024.

Sol·licituds

Per poder sol·licitar el servei, cal descarregar-se el model de sol·licitud normalitzat que correspongui segons l’etapa educativa de l’alumne/a i que es troba en el següent apartat (titulat «Documentació») d’aquesta mateixa pàgina web. Només cal omplir les dades requerides a l’imprès i presentar-lo preferiblement de manera telemàtica al Registre Electrònic del Consell Comarcal.

Documentació

  • Sol·licitud del servei de menjador escolar per a l’alumnat d’educació infantil o primària Sol·licitud.
  • Sol·licitud del servei de menjador escolar per a l’alumnat d’educació infantil o primària (escola Carles de Fortuny) Sol·licitud.
  • Sol·licitud del servei de menjador escolar per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria: Sol·licitud.